COCONS ACHITECTURE

รหัส 002 กระดุมทอง
บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 45 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.20 ม. ลึก 7.60 ม. *

ราคาก่อสร้างประมาณ 382,500 บาท **

 * เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 ** ราคาก่อสร้างข้างต้น ไม่รวมค่าวัสดุที่เจ้าของบ้านต้องจัดซื้อของได้แก่ วัสดุปูพื้น สุขภัณฑ์ ดวงโคม ปลั๊กไฟ หรือตามแต่เจ้าของบ้านกับผู้รับจ้างตกลงกันเอง

สามารถติดต่อขอแบบบ้านยิ้มได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักงานโยธา