BlogAdvertise01_Adblog01_Adblog01

สมัยก่อนถัดจากบ้านเลขที่ 1 ถนนขาว ใกล้กับวัดราชผาติการาม (เชิงสะพานซังฮี้) ทุกครั้งที่ผ่านจะพยายามมองผ่านซุ้มประตูไม้เก่าๆ ที่เต็มไปด้วยพื้นที่รกร้าง แต่ตรงกลางจะมีถนนสายเล็กๆ ตัดตรงเข้าไปยังเรือนเก่าหลังหนึ่ง ซึ่งมาทราบภายหลังว่า บริเวณนี้เคยเป็นวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ต้นราชสกุลเกษมศรี อดีตผู้กำกับราชการกรมช่างมุก โดยทรงซื้อที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านเหนือวัดราชผาติการาม ประมาณ 5 ไร่เศษ จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ในราคา 400 ชั่ง (32,000 บาท) และเมื่อทรงสร้างวังเสร็จแล้ว จึงได้ทรงย้ายออกจากวังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช ซึ่งเป็นวังของพระเชษฐา มาประทับที่วังใหม่แห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคพระบังคนเบาพิการ ในวันที่ 3 มกราคม 2458

13532840_1767041310177160_2918889628997959746_n
โดยวังสามเสน เป็นวังที่ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษามาตั้งแต่สมัยที่กรมหมื่นทิวากรวงศ์ ประวัติยังมีพระชนม์อยู่ ประมาณปี พ.ศ.2454 ในบริเวณวังเคยมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนลูกหลานและเด็กในวัง โดยมีหม่อมเจ้าหญิงผกามาลย์ พระธิดาองค์ที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการสอน คนที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อทราบข่าวก็ส่งลูกหลานมาเรียน จึงเรียกกันว่า “โรงเรียนในวังสามเสน” แต่ต่อมาได้หยุดการเรียนการสอนไป จนเมื่อหม่อมเจ้าปฏิพัทธ เกษมศรี พระโอรสองค์ใหญ่ ย้ายมาประทับที่วังสามเสน ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะหลังจากกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติสิ้นพระชนม์แล้ว หม่อมราชวงศ์ทรงสอางค์ ผู้เป็นพระธิดาได้เปิดสอนภาษาอังกฤษในเวลากลางคืน เรียกว่า โรงเรียนคุณทรงสอางค์ แต่ภายหลังก็เลิกการเรียนการสอนไป

pic4

ต่อมาในปี 2475 หม่อมเจ้าศุขศรีสมร เกษมศรี และหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี จึงได้ตั้ง “โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์” ขึ้นภายในวังตามแบบโรงเรียนราษฎร์ของประเทศอังกฤษ (Public School) ในระยะแรกที่เปิดสอนรับนักเรียนชายเรียนชั้นประถม 1 – 4 เรียนรวมกับนักเรียนหญิง แต่ต่อมารับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น นับแต่นั้นมากิจการของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าโดยลำดับ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจนต้องขยายกิจการ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ และอาคารเรียนที่เป็นไม้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ม.ร.ว. ทองศรี คงจำเนียร ธิดาของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม ซึ่งเป็นผู้จัดการ จึงได้ย้ายโรงเรียนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2510 (ข้อมูลบางส่วนจากวารสารเมืองโบราณ)
.
ปัจจุบัน หม่อมราชวงศ์เกษมสโมร เกษมศรี ทายาทผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวังสามเสน จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 24.3 ตารางวา ได้อุทิศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยประสงค์ให้จัดแบ่งที่ดินออกเป็น 2 ส่วน
.
ส่วนที่ 1 ได้แก่ พื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ให้ทำการบูรณะก่อสร้างวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ขึ้นมาใหม่ เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติและราชสกุลเกษมศรี และใช้เป็นสถานที่รับรอง ห้องประชุม สำนักงานต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
.
ส่วนที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ที่ติดกับถนนขาว เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน ให้ก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลและสถานศึกษา เพื่อให้บริการวิชาการทางการแพทย์ การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นับแต่วันทำสัญญาให้อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ จะยังประโยชน์มหาศาลให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการจัดการเรียนการสอน และยังประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์เป็น อย่างมาก