COCONS ACHITECTURE

รหัส 006 กัลปพฤกษ์

บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตร.ม.
ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.00 ม. ลึก 15.40 ม. *
ราคาก่อสร้างประมาณ 510,000 บาท **

*  เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่ 

** ราคาก่อสร้างข้างต้น ไม่รวมค่าวัสดุที่เจ้าของบ้านต้องจัดซื้อของได้แก่ วัสดุปูพื้น สุขภัณฑ์ ดวงโคม ปลั๊กไฟ หรือตามแต่เจ้าของบ้านกับผู้รับจ้างตกลงกันเอง

สามารถติดต่อขอแบบบ้านยิ้มได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักงานโยธา