COCONS ACHITECTURE

โคฮากุ (Kohaku)

โคฮากุ (Kohaku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีขาวและสีแดง มีชื่อเรียกดังนี้ คือ

อิปปง-ฮิ (Ippon Hi) คือปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงตั้งแต่หัวถึงหาง โดยไม่มีความเว้ามากนัก หรือเรียกว่าโคฮากุหนึ่งตอน

อินะซึมะ (Inazuma) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดง ที่มีรูปร่าง เหมือนสายฟ้า หรือเรียกว่าลายสายฟ้าซึ่งหาได้ยากมาก

นิดัง-ฮิ (Nidan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีอแดงเป็นสองตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสองตอน

ซันดัง-ฮิ (Sandan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสามตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสามตอน

ยนดัง-ฮิ (Yondan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสี่ตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสี่ตอน

คุจิเบนิ (Kuchibeni) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีสีแดงติดที่ริมปาก คล้ายทาลิปสติก หรือเรียกว่า โดฮากุลิปสติก

มารุเท็น (Maruten) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีสีแดง เป็นวงกลมอยู่ที่หัว และมีลายสีแดงตามลำตัว หรือเรียกว่าโคฮากุมารุเท็น

ดอยท์ซุ-โคฮากุ (Doitsu-Kohaku) คือ โคฮากุที่มีเกล็ดใหญ่ข้างตัว เรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว

ไทโช-ซันโชกุ หรือซันเก้ (Taisho Sanshoku or Sanke)

ไทโช-ซันโชกุ หรือซันเก้ (Taisho Sanshoku or Sanke) คือ ปลาแฟนซีคาร์พ ที่มีสีขาว สีแดง และดำ มีชื่อเรียกดังนี้คือ

นิดัง-ฮิ (Nidan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงและดำเป็นสองตอน หรือเรียกว่า ไทโช-ซันโชกุสองตอน

ซันดัง-ฮิ (Sandan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสามตอน หรือเรียกว่า ไทโช-ซันโชกุสามตอน

ยนดัง-ฮิ (Yondan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสี่ตอน หรือเรียกว่า ไทโช-ซันโชกุสี่ตอน

คุจิเบนิ (Kuchibeni) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาว ที่มีสีแดงติดที่ริมปาก คล้ายทาลิปสติก หรือเรียกว่า ไทโชซันโชกุ ลิปติก

มารุเท็น (Maruten) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีสีแดงเป็นวงกลมอยู่ที่หัวและมีลายสีแดงตามลำตัว หรือเรียกว่า ไทโช-ซันโชกุ-มารุเท็น

ดอยท์ซุ-ซันโชกุ (Doitsu-Sanshoku) คือ ไทโช-ซันโชกุที่มีเกล็ดใหญ่ ข้างตัว เรียงเป็นแนว ทั้งสองข้าง หรือไม่มีเกล็ดที่ตัว

โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku)

โช วา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีขาว สีแดง และมีสีดำ เป็นลายอยู่ที่ตัวแต่สีดำจะมากกว่า ไทโช-ซันโชกุ ที่หางและครีบอก ต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่าน จนถึงปากและลายคำเข้มชัดเจน

ดอยท์ซุ-โชวา (Doitsu-Showa) คือ โชวา-ซันโชกุ ที่มีเกล็ดใหญ่ข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว

ชิโร่-เบคโกะ (Shiro Bekko)

ชิโร่-เบคโกะ (Shiro Bekko) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีแดง ที่มีสีดำเป็นจุด กระจายอยู่ที่ตัว และจุดดำชัดเจน

อะกะ-เบคโกะ (Aka Bekko) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีแดง ที่มีสีดำเป็นจุด กระจายอยู่ที่ตัว และจุดดำชัดเจน

คิ-เบคโกะ (Ki Bekko) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีเหลือง ที่มีสีดำเป็นจุด กระจายอยู่ที่ตัว และจุดดำชัดเจน

ดอยท์ซุ-เบคโกะ (Doitsu-Bekko) คือ เบคโกะที่มีเกล็ดใหญ่ข้างตัว เรียงเป็นแนวทั้งสองข้าง หรือไม่มีเกล็ดที่ตัว

อุจึริโมโน (Utsurimono)

อุจึริโมโน (Utsurimono) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีลายสีดำมากกว่า เบตโกะ (Bekko) และลายคำเข้มชัดเจน มีชื่อเรียกดังนี้คือ

ชิ โร่-อุจึริ (Shiro-Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาว ที่มีสีดำเป็นลายอยู่ที่ตัว ที่หางและครีบอกต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่านจนถึงปากเหมือน โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku)

ฮิ-อุจึริ (Hi-Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีแคง ที่มีสีดำเป็นลายอยู่ที่ตัว ที่หางและครีบอกต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่านจนถึงปากเหมือน โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku)

คิ-อุ จึริ (Ki-Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีเหลือง ที่มีสีดำเป็นลายอยู่ที่ตัว ที่หางและครีบอกต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่านจนถึงปากเหมือน โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku)

อาซากิ (Asagi)

อาซากิ (Asagi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีเทา มีเกล็ดเรียง เหมือนตาข่าย ทั่วตัว ส่วนครีบอก ท้อง และหางมีสีแดง

ฮิ-อาซากิ (Hi-Asagi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีตาข่ายสีเทา และพื้นเป็นสีแดงตลอดตัว

ชูซุย (Shusui)

ชู ซุย (Shusui) คือ ปลาแฟนซีคาร์ที่เป็นดอยท์ซุ (Doitsu) สีฟ้ามีเกล็ด ที่แนวสันหลังใหญ่เรียงยาวตลอดแนว ส่วนครีบอกหาง และข้างลำตัวมีสีแดง

โกโรโมะ (Koromo)

โกโรโมะ (Koromo) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่ไขว้สายพันธ์หลายสายพันธ์ มีชื่อเรียก ดังนี้คือ

ไอ-โกโร โมะ (Ai-koromo) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่ไขว้สายพันธ์หลายสายพันธ์กัน ระหว่าง โคฮากุกับอาซากิ จะได้ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวลายสีแดง เหมือนโคฮากุ แต่ในเกร็ดแดงจะมีสีน้ำเงินปนอยู่

บูโด-โกโรโมะ (Bodo-koromo) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่ไขว้สายพันธ์ หลายสายพันธ์กัน ระหว่าง โคฮากุกับอาซากิ จะได้ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวลายสีแดง เหมือนโคฮากุแต่ในเกร็ดแดงจะออกม่วง

ดอยท์-โกโรโมะ (Doitsu-koromo) คือ โคโรโมะทีมีเกล็ดใหญ่ ที่สันหลังยาวตลอด และข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว

คาวาริโมโน (Kawarimono)

คาวาริโมโน (Kawarimono) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่แยกออกมาจาก สายพันธ์หลักที่มีลักษณะแปลกออกไป กว่าสายพันธ์เดิม มีชื่อเรียกดังนี้ คือ

คาราซึ-กอย (Karasu-goi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีดำทั้งตัว

ฮายิโระ (Hajiro) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีดำแต่ที่ขอบของครีบอก และขอบของ หางเป็นสีขาว

ฮาเงะชิโร่ (Hageshiro) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีดำแต่ที่หัว และขอบของครีบอก เป็นสีขาว

ยดจึชิโร่ (Yotsujiro) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีดำแต่ที่หัวขอบของครีบอก และขอบของหาง เป็นสีขาว

คุม งริว (Kumonryu) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีเกล็ดใหญ่ข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้าง หรือไม่มีเกล็ดที่ตัว ส่วนที่ตัวเป็นสีขาว และมีสีดำเป็นลายที่ตัว

มัตจึบะ-กอย (Matsuba-goi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีดำ แทรกอยู่ในเกล็ด แต่ละเกล็ดตลอดตัว

คาเงะ-อุจึริ (Kage Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ อุจึริโมโน แต่สีดำที่เป็นลายจะมีส่วนที่จางๆ ไม่ชัดเจนหมดเหมือนเป็นเงา

คาเงะ-โชวา (Kage Showa) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โชวา-ซันโชกุ แต่สีดำที่เป็นลายจะมีส่วนที่จางๆ ไม่ชัดเจนหมดเหมือนเป็นเงา

โง ชิกิ (Goshiki) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่ผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง อาซากิ กับ อะกะ-เบคโกะ หรือ อาซากิ ผสมพันธุ์กับ ไทโช-ซันโชกุ จึงเป็นปลาที่มีสี 5 สี คือ เทา แดง ดำ ขาว ฟ้า เกล็ดจะเรียงเป็นตาข่ายแบบ อาซากิ มีลายสีแดงแบบ ไทโช-ซันโชกุ

คาโนะโกะ-โคฮากุ (Kanoko Kahaku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โคฮากุ แต่สายสีแดงที่เกล็ด จะเป็นจุดๆไม่เป็นแถบ เรียงกันแบบลายของโคฮากุ

คิ-กอย (Ki-goi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีเหลืองอ่อนที่ไม่เป็นเงา ในบางตัว จะมีตาสีแดงเรียกว่า Akame ซึ่งหาได้ยาก

จา-กอย (Cha-goi) คือปลาแฟนซีคาร์พสีส้มแกมน้ำตาลเกร็ดเรียงเป็นตาข่าย

โอ ชิบะ-ชิกุเระ (Ochiba-shigure) คือปลาแฟนซีคาร์พที่มีรูปแบบของ สีเขียว และเทาแต่จะมีลายที่ดัว และมาจากสายของ จา-กอย ซึ่งมาจาก โอกอน อีกที

มิ โดริ-กอย ( Midori-goi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่ผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ชูซุย เพศเมียกับ ยามาบูกิ-โอกอน เพศผู้ จะได้ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีเขียวสด

โอกอน (Ogon)

โอกอน (Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีเหมือนทองและผิวมันทั้งตัว มีชื่อเรียกดังนี้

ยามาบูกิ-โอกอน (Yamabuki Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีสีเหลือง ผิวมันทั้งตัว

ออเร้นจ์-โอกอน (Orange Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีสีส้มผิวมันทั้งตัว

ฮิ-โอกอน (Hi Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีสีแดงผิวมันทั้งตัว

แพลตทินัม-โอกอน (Platinum Ogonw) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีสีขาว ผิวมันทั้งตัว

มัตจึบะ-โอกอน (Matsuba Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พผิวมันที่มีสีดำ แทรกอยู่ในเกล็ด แต่ละเกล็ดตลอดตัว

ดอยท์ซุ-มัต จึบะ-โอกอน (Doitsu Matsuba Ogon) คือ โอกอนที่มี เกล็ดใหญ ่ที่สันหลังยาวตลอดและข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้าง และสีดำ แทรกอยู่ในเกล็ดแต่ละเกล็ด

ดอยท์ซุ-โอกอน (Doitsu Ogon) คือ โอกอนทีมีเกล็ดใหญ่ที่สันหลัง ยาวตลอด และข้างตัว เรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว

ฮิการิ-โมโยโมโน (Hikari-moyomono)

ฮิการิ-โมโยโมโน (Hikari-moyomono) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีพื้นเป็นสีมันเงา ที่มีรูปแบบของสี 2 สีหรือมากกว่า มีชื่อเรียกดังนี้คือ

ยามาโตะ-นิชิกิ (Yamato-nishiki) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ไทโช-ซันโชกุ มีสีพื้นเป็นสีมันเงา

คุจากุ- โอกอน (Kujaku Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นตาข่ายสีเงิน ทีมีลายสี ส้ม หรือ น้ำตาล

ซากุระ-โอกอน (Sakura Ogon)

ฮิการิ-อุจึริโมโน (Hikari Utsurimono)

ฮิการิ-อุจึริโมโน (Hikari Utsurimono) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ อุจึริ ที่มีสีพื้นเป็นมันเงา มีชื่อเรียกดังนี้

คิน-โชวา (Kin Showa) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โชวา-ซันโชกุ ที่มีสีพื้นเป็นมันเงา

กิน-ชิโร่ (Gin Shiro) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ชิโร่-อุจึริ ที่มีสีพื้น เป็นมันเงา

คิน-คิ-อุจึริ (Kin Ki Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ คิ-อุจึริ หรือ ฮิ-อุจึริ ที่มีสีพื้นเป็นมันเงา

คินกินริน (Kinginrin)

คินกินริน (Kinginrin) คือปลาแฟนซีคาร์พที่มีเกล็ดเป็นประกายทั้งตัว มีชื่อดังนี้

คินกินริน-โคฮากุ (Kinginrin Kohaku) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โคฮากุ ที่มีเกล็ดเป็นประกายทั้งตัว

คินกินริน-ซันโชกุ (Kinginrin Sanshoku) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ไทโช-ซันโชกุที่มีเกล็ดเป็นประกายทั้งตัว

คินกินริน-โชวา (Kinginrin Showa) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โชวา-ซันโชกุ ที่มีเกล็ดเป็นประกายทั้งตัว

คินกินริน-อุจึริ (Kinginrin Utsuri) คือปลาแฟนซีคาร์พ สายพันธุ์ ชิโร่-อุจึริ คิ-อุขึริ ฮิ อุจึริ ที่มีเกล็ดเป็นประกายทั้งตัว

คินกินริน-เบคโกะ (Kinginrin Bekko) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ชิโร่-เบคโกะ ที่มีเกล็ดเป็นประกายทั้งตัว

คินกินริน-ฮิการิโมโน (Kinginrin Hikarimono) คือปลาแฟนซีคาร์พ สายพันธุ์ ฮิการิโมโน ที่มีเกล็ดเป็นประกายทั้งตัว

ตันโจ (Tancho)

ตันโจ (Tancho) คือคาร์พมีทีสีแดงเป็นวงกลมอยู่ที่หัว มีชื่อเรียกดังนี้

ตันโจ-โคฮากุ (Tancho Kohaku) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โคฮากุ ที่มีสีแดงเป็นวงกลมอยู่ที่หัว แต่ที่ตัวไม่มีลาย

ตันโจ-ซันโชกุ (Tancho Sanshoku) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ชิโร่-เบคโกะ ที่มีสีแดงเป็นวงกลมอยู่ที่หัว

ตันโจ-โชวา ( Tancho Showa) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โชวา-ซันโชกุ หรือ ชิโร่-อุจึริ ที่มีสีแดงเป็นวงกลมอยู่ที่หัว

ตันโจ-กินริน (Tancho Ginrin) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ คินกินริน ที่มีสีแดงเป็นวงกลมอยู่ที่หัว

ตันโจ-โงชิกิ (Tancho Goshiki) คือปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โงชิกิ ที่มีสีแดงเป็นวงกลมอยู่ที่หัว

คุโร-ตันโจ (Kuro Tancho) คือปลาแฟนซีคาร์พมีทีสีดำเป็นวงกลมอยู่ที่หัว

บัตเตอร์ฟายล์-กอย (Butterfly Koi)

บัตเตอร์ฟายล์-กอย (Butterfly Koi) คือปลาแฟนซีคาร์พที่มีครีบ และหางยาวคล้ายผีเลื้อขณะว่ายน้ำ มีชื่อเรียกดังนี้ คือ

บัตเตอร์ฟายล์-โคฮากุ (Butterfly Kohaku) คือปลาแฟนซีคาร์สายพันธุ์ โคฮากุ ที่มีครีบและหางยาวคล้ายผีเลื้อ

บัตเตอร์ฟายล์-ไทโช-ซันโชกุ (Butterfly-Taisho-Sanshoku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ไทโช-ซันโชกุ ที่มีครีบและหางยาวคล้ายผีเลื้อ

บัตเตอร์ฟายล์-โชวา-ซันโชกุ (Butterfly- Showa-Sanshoku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โชวา-ซันโชกุ ที่มีครีบและหางยาวคล้ายผีเลื้อ

บัตเตอร์ฟายล์-ชิโร่-เบคโกะ (Butterfly Shiro Bekko) คือ ปลาแฟนซีคาร์พ สายพันธุ์ ชิโร่-เบคโกะ ที่มีครีบและหางยาวคล้ายผีเลื้อ

บัตเตอร์ฟายล์-ชิโร่-อุจึริ (Butterfly Shiro Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ชิโร่-อุจึริ ที่มีครีบและหางยาวคล้ายผีเสื้อ

บัตเตอร์ฟายล์-ฮิการิโมโน (Butterfly Hikari-moyomono) คือ ปลาแฟนซีคาร์พ

สายพันธุ์ ฮิการิ-โมโยโมโน ที่มีครีบและหางยาวคล้ายผีเสื้อ สายพันธุ์ ฮิการิ-โมโยโมโน ที่มีครีบและหางยาวคล้ายผีเสื้อ

เครดิต : http://board.postjung.com/541839.html

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s