รถหวอเถื่อนของคู่กันกับวอเถื่อน ผิดกฎหมายหลายมาตรา .. อะไรบ้างมาดูกัน


BlogAdvertise01_Adblog01_Adblog01

พบเห็นรถหวอเถื่อนผิดกฎหมายที่ใหน ก็ให้หลบๆ ไป
ถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ดู “โลกสวย” อีกนานๆ

รถฉุกเฉิน ได้รับอนุญาตให้ใช้ในหลายหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โรงพยาบาลต่างๆ สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์นเรนธรณ์ กทม.มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องขออนุญาตกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จึงจะสามารถได้รับอภิสิทธิ์ไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ. จราจรทางบก และประกาศของเจ้าพนักงานจราจร และผู้ใช้ทางอื่นบนถนนต้องให้ทาง แต่ถ้าเป็นรถฉุกเฉินเถื่อนผิดกฎหมาย ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว หากละเมิดกฎหมายก็จะต้องถูกจับกุมดำเนินคดี หากเจ้าพนักงานไม่จับกุมดำเนินคดีก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.อาญา ม. ๑๕๗

หากรถหวอเถื่อนผิดกฎหมายทำให้ทรัพย์สินบุคคลที่สามเสียหายก็ต้องชดใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

fbh65egbeka9a5jd7bk67

วิธีสังเกตุรถเฉินที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย คือต้องมีสัญลักษณ์คำว่า “รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว” ติดอยู่ที่ด้านข้างตัวรถ หากไม่มีคือรถฉุกเฉินผิดกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งอาจเป็น รถของบรรดามิจฉาชีพ ที่แอบแฝงเข้ามาเพื่อหาประโยชน์จากผู้ประสบภัยหรือผู้เจ็บป่วย

อนุญาตแล้ว
รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว

หวอเถื่อน_จริง

รถฉุกเฉินถูกต้อง-1
สังเกตุรถฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง

image-aspx011

00016_7
หากไม่มีเครื่องหมาย “รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว” ติดที่ข้างรถก็คือ “รถหวอเถือน” ไม่หลีกทางให้ไม่ผิดกฎหมาย

รถฉุกเฉินเถื่อน ที่ทำผิดกฎหมายนอกจากจะทำผิดกฎหมายตาม พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
หากค้นในรถอาจจะพบสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ อีกด้วย …

กู้ภัยขนยา01-1
รถหวอเถื่อน จะไม่ถูกตรวจค้นด้วยเหตุแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ถ้าค้นจะเจอ สิ่งผิดกฏหมายหลายชนิดเช่น หวอเถื่อน วอเถื่อน และอื่นๆ

พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๓
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณที่เป/นเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพร้า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อธิบดีมีอํานาจอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตํารวจ หรือรถอื่นใช้
ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นได้ ในการนี้อธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมทั้งกําหนดเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะของรถดังกล่าวด้วยก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใช้เสียงสัญญานไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

พรบ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔
มาตรา 14 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการ ที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้นเว้นแต่เจ้าของรถนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง อาจก่อให้เกิดอันตรายในเวลาใช้ ให้สั่งเจ้าของรถแก้ไขและนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้การตรวจสภาพดังกล่าว นายทะเบียนจะสั่งให้เจ้าของรถนำรถไปให้ตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกก็ได้ และให้นำมาตรา 12 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้ให้ แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนรถนั้นด้วย

ดัดแปลงสภาพรถด้วยการโหลดเตี้ย ศูนย์กลางไฟหน้าสูงจากพื้นถนน ไม่ถึง 40 ซม. ติดตั้งสัญญานไฟวับวาบบนหลังคารถและไฟสีต่างๆ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนไว้ มีโทษปรับสูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท

พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖, ๗, ๑๑ และ ๑๗

มาตรา ๖. ห้ามมิให้ผู้ใดทำ มี ใช้ นำเข้า หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานออกใบอนุญาต
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องวิทยคมนาคมบางลักษณะหรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการบางประเภทได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือเฉพาะแต่บางกรณีได้
มาตรา ๗. ห้ามมิให้ผู้ใดกระททำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมในตำแหน่งที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

มาตรา ๑๑. ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนรคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคมตามภาคผนวกต่อท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคม
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการบางประเภทได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๗. ห้ามมิให้ผู้ใดดัก รับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยโดย มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน
วิทยุผิดกฎหมาย
วิทยุย่านกู้ภัยต้องเป็นเครื่องสังเคราะห์ความถี่ประเภทที่ ๒ เท่านั้น

มี/ใช้ และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

CAZWMEaVAAAj2L0
“สิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้องแม้ไม่มีใครทำสิ่งนั้น สิ่งที่ผิดคือผิดแม้ทุกคนทำสิ่งนั้น”
-ศจ. สังเวียน อินทรวิชัย

อย่าให้คนทำผิดเย้ยกฎหมาย ทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย ได้มีที่ยืนในสังคม

ทุกอย่างศักสิทธิ์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s