ไปเซลฟีที่บ้านห้วยต้า


BlogAdvertise01_Adblog01_Adblog01

บ้านห้วยต้า เดิมเป็นหมู่บ้านใหญ่ของตำบลท่าแฝก ประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ 8 บ้านห้วยต้าใต้ หมู่ 9 บ้านห้วยต้ากลาง และหมู่ 10 บ้านห้วยต้าเหนือ พื้นที่ของหมู่บ้านตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน เมื่อทางราชการจะสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ของทั้ง 3 หมู่บ้านถูกน้ำท่วม ทางราชการจึงได้ให้ราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้านอพยพลงมาอยู่ทางตอนใต้ ราษฎรส่วนใหญ่ได้ยินยอมอพยพลงมา แต่มีราษฎรที่ไม่ยอมอพยพลงมาอยู่ 7 ครอบครัว ด้วยกัน เท่าที่สามารถสอบถามได้ คือ ..
•  ครอบครัวนายสมบูรณ์ อาภิยะ
•  ครอบครัวนายขัน สีดา
•  ครอบครัวนายสีวิจัย น้อยขัน
•  ครอบครัวนายหลง ไม่ทราบนามสกุล
•  ครอบครัวนายใจยะสาร ทะลี
•  ครอบครัวนายขันทะ ไม่ทราบนามสกุล
•  ครอบครัวนางของ ทะดี

ทั้ง 7 ครอบครัวได้ให้เหตุผลว่า
•  เป็นห่วงที่นาและที่ทำกินที่มีอยู่
•  ที่ทำกินซึ่งทางราชการจัดสรรให้ไม่มีความอุดมสมบูรณ์
•  มีฐานะยากจน เงินที่ได้รับจากค่าเวนคืนที่ดินอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อการ
ย้ายมาดำรงชีวิตอยู่ในที่ใหม่
ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ราษฎรที่เคยอาศัยอยู่เดิมและกลุ่มที่อยากขึ้นไปอยู่ได้อพยพขึ้นไปอยู่ใหม่ ทางราชการได้พยายามห้ามปรามและหามาตรการยับยั้งไม่ให้ราษฎรย้ายกลับขึ้นไปตั้งบ้านเรือนแต่ไม่เป็นผล ทำให้จำนวนราษฎรเพิ่มขึ้นกลายเป็นหมู่บ้าน ทางราชการ จึง ได้ประกาศเป็น หมู่บ้านในปี
พ . ศ . 2516 โดยขึ้นกับตำบลท่าปลา ( หมู่ที่ 11 ต . ท่าปลา ) และในปี พ . ศ .2521 ได้มีการประกาศตั้ง
ตำบลนางพญา บ้านห้วยต้า จึงโอนมาขึ้นกับตำบลนางพญาในปัจจุบัน ( สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา . 2544)

ลักษณะภูมิประเทศ
  บ้านห้วยต้าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมู่บ้าน ตั้งอยู่ในพิกัด PV 621931 พื้นที่รวมทั้งหมด 57.29 ตารางที่กิโลเมตรสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบเพียงเล็กน้อยตามริมห้วยและรอบอ่างเก็บน้ำสุริยัน
– จันทรา ( อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ) อยู่ห่างจากบ้านน้ำพร้า หมู่ 1 ต . นางพญา ระยะทางประมาณ 15 กม . ( เป็นทางเดินเท้า ) และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าปลาประมาณ 30 กม เดินทางโดยทางเรือเพียงทางเดียว เมื่อขึ้นท่าเทียบเรือบ้านห้วยพื้นที่ จะเป็นไหล่เขาเกือบทั้งหมด จะมีพื้นที่ราบที่ใช้ทำนาอยู่บ้าง
นอกนั้นจะเป็นเนินเขา ป่าไม้ ( ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไผ่ ไม้ใหญ่อื่นๆ ไม่ค่อยมีเนื่องจากถูกตัดไปใช้สอยหมด )

  อาณาเขต 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน
ทิศใต้    ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์    เป็นเวลา 5 เดือน
ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม      เป็นเวลา 3 เดือน
ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน      เป็นเวลา 4 เดือน

  จำนวนประชากร 
จากจำนวนประชากรที่ไม่ยอมย้ายลงมาจำนวน 7 ครอบครัว ( ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ) เมื่อมีการอพยพขึ้นไปอยู่อีกมากขึ้น จำนวนประชากรจึงได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้โดยมีการอพยพขึ้นไปตั้งบ้านเรือน ตั้งแต่ปี พ . ศ .2513 จนกระทั่งปัจจุบัน มีประชากรที่สำรวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ได้ดังนี้
•  ประชากรรวม   440   คน
•  ชาย     242   คน
•  หญิง   198   คน
•  จำนวนครัวเรือน 149   ครัวเรือน
•  จำนวนหลังคาเรือน 132   หลังคาเรือน

พื้นที่การเกษตร 
เนื่องจากบ้านห้วยต้าตั้งอยู่ริมเนินเขา มีน้ำล้อมรอบ ด้านหน้าของหมู่บ้านเป็นอ่างเก็บน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา และมีป่าไม้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรจึงมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร
•  พื้นที่ทำนา           53 ไร่
•  พื้นที่ทำไร่ถั่วเขียว         35 ไร่
•  พื้นที่ทำไร่ข้าวโพด         11 ไร่
•  พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง ( หลังฤดูทำนาปี )    14 ไร่

  อาชีพ
   ประชาชนบ้านห้วยต้าในระยะแรกจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาและทำไร่ เนื่องจากมีพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพียงเล็กน้อย อาชีพหลักคือการทำประมงน้ำจืดแต่ไม่ค่อยมีผู้นิยมทำ ส่วนมากจะเข้าป่าล่าสัตว์บ้าง หาของป่ามาแลกบ้างชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวห้วยต้ามีความยากลำบากมาก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคขาดสารอาหาร ขาดเกลือแร่และไอโอดีน ด้วยจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมบ้ายห้วยต้าในปี พ . ศ . 2539 ทางราชการได้เข้าไปส่งเสริมให้ราษฎรบ้านห้วยต้าประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า แกะสลักและรับจ้างทั่วไปการ

คมนาคม
บ้านห้วยต้า สามารถติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆ และใกล้เคียงได้ 3 ทาง คือ
• ติดต่อกับอำเภอท่าปลาได้โดยการคมนาคมทางเรือเพียงทางเดียวเท่านั้น โดยต้องโดยสารเรือจากหมู่บ้านมาขึ้นที่บ้านท่าเรือ หมู่ 9 ตำบลท่าปลา ระยะเวลาที่เรือโดยสารวิ่งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วโดยสารรถยนต์รับจ้างมาถึงที่ว่าการอำเภอ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร
•  ติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลนางพญา เช่นบ้านท่าเรือหมู่ 6 ติดต่อโดยต้องใช้เรือ เรือโดยสาร ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
•  ใช้การเดินเท้าเพราะไม่มีเส้นทางคมนาคม อาศัยเส้นทางเดินบนภูเขาซึ่งเป็นป่าทึบเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลพญากับบ้านห้วยต้า ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะถึง ซึ่งไม่เป็นที่นิยม

มีกิจกรรมที่ ดำเนินการ คือ 
•  โครงการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 กลุ่มสนใจ
•  วิชาการทอผ้า จำนวน 2 กลุ่ม
•  วิชาการสานกระติ๊บข้าว จำนวน 1 กลุ่ม

การศาสนา 
ประชาชนบ้านห้วยต้านับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธศาสนาชื่อ วัดบ้านห้วยต้า จำนวน 1 แห่ง โดยมีพระภิกษุ จำนวน 1 รูปอยู่จำพรรษา ซึ่งในบางเดือน บางปีไม่มีพระอยู่จำพรรษา วัดห้วยต้าเป็นวัดซึ่งสร้างมาพร้อมกับการจัดตั้งหมู่บ้าน แต่เนื่องจากฐานะและความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ค่อยดีนัก ดังนั้นสภาพของวัดจึงไม่ค่อยจะมีความมั่นคงและแข็งแรง และที่สำคัญวัดมีเนื้อที่เพียง 2 ไร่ ดังนั้นการก่อสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ จึงทำได้ยาก บางปีไม่มีพระอยู่จำพรรษา

การสาธารณสุข
บ้านห้วยต้าประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการคมนาคมติดต่อทำได้เพียงด้านเดียว ทางราชการได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2539 ก่อสร้างสถานีอนามัยพร้อมทั้งบ้านพักระดับ 3-4 จำนวน 2 หลัง ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ได้จัดสร้างในพื้นที่ของราษฎรบ้านห้วยต้าที่ยินยอมให้ราชการใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน อยู่ห่างจากท่าเรือบ้านห้วยต้าประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าปลาประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 70 กิโลเมตร

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
•  สถานีอนามัย       1    แห่ง
•  เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย   2    คน
•  อาสาสมัครสาธารณสุข   14    คน
•  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   1    แห่ง
•  ผดุงครรภ์โบราณ       1    คน
•  อาสาประจำหมู่บ้าน       2    คน

ข้อมูลหมู่บ้าน 
•  จำนวนหลังคาเรือน     132    หลัง
•  จำนวนครอบครัว     149    ครัวเรือน
•  จำนวนประชากร ณ 1 ก . ค .48 จากทะเบียนราษฎร์ ชาย 302 คน หญิง 220 คน รวม 522 คน
•  จำนวนประชากร ณ 1 ก . ค .48 จากการสำรวจ ชาย 242 คน หญิง 198 คน รวม 440 คน
•  จำนวนร้านขายของชำ   6    ร้าน
•  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     1    แห่ง
•  โรงเรียนประถมศึกษา   1    แห่ง
•  สถานีอนามัย     1    แห่ง
•  หอกระจายข่าว     1    แห่ง
•  ประปาภูเขา       1    แห่ง


ที่มา: http://huaytaschoolme.tripod.com

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s