กีฬา ARDF คืออะไร


ARDF ย่อมาจากคำว่า Amateur Radio Direction Finding แปลเป็นภาษาไทยว่า กีฬาการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณวิทยุ หมายความว่า การแข่งขันที่ต้องเดินทาง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในเส้นทางที่กำหนด ภายใต้เวลาที่จำกัด เพื่อค้นหาตัว ส่งสัญญาณวิทยุ
ARDF เป็นหนึ่งในกิจกรรมของนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก ที่สร้างความตื่นเต้นและความสนุก นักวิทยุสมัครเล่นส่วนใหญ่ใช้การแข่งขัน ARDF ฝึกประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่ตนมี เพื่อให้ประสบความสำเร็จและชนะเลิศในการแข่งขัน

กีฬาประเภทนี้เล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยมีความกล้าและอยู่ที่ความพร้อมทางร่างกาย ยิ่งมีความพร้อมมากยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้น
ตามหลักแล้วการแข่งขันARDF ควรจะมีนามเรียกขานประจำตัวของนักวิทยุสมัครเป็นสำคัญ แล้วแต่กรณี ซึ่งในต่างประเทศที่ได้มีการจัดการแข่งขันARDF แบบสากลได้มีการอนุโลมให้ ใช้นามเรียกขานร่วมกันเป็นทีมได้

กิจกรรมค้นหาทิศแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุแบบสมัครเล่นเป็นกีฬาอย่างหนึ่ง ที่ต้องใช้ทั้งความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุคุณสมบัติตามธรรมชาติของสายอากาศชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้ทักษะโดยเน้นทักษะในการ“อ่าน” ทิศทางของคลื่นวิทยุโดยใช้เครื่องมือหลักที่
มีเพียงเครื่องรับสัญญาณวิทยุง่ายๆสายอากาศ เข็มทิศ แผนที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้ทั้งสมอง
และร่างกาย

การสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นมุ่งเน้นการศึกษา และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการ
ศึกษาและยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ
อีกทั้งยังสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยจะเชื่อมโยงการ
สื่อสารในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้ทั่วถึงได้ทุกพื้นที่ เช่น ภัยพิบัติและธรณีพิบัติ ซึ่ง
กิจกรรมด้านกิจการวิทยุสมัครเล่นจะให้ประโยชน์กับประชาชนในหลายด้านอาทิเช่น เพิ่มความ
สามารถในด้านการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาสายอากาศและอุปกรณ์รับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
ความรู้ในด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคลื่นวิทยุ และเป็นการฝึกฝนให้เกิดการค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างทักษะความรู้ให้กับผู้เข้าแข่งขันในการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณวิทยุ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติได้
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการแข่งขันกีฬาค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณวิทยุ (ARDF)
 3. เพื่อส่งเสริมทักษะ เทคนิคการสร้างสายอากาศและเครื่องมือค้นหาสัญญาณวิทยุ
 4. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ชมรมวิทยุสมัครเล่นทั้ง 3 สถาบัน
 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
 6. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
 7. เพื่อส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับชมรมวิทยุสมัครเล่น

กติกาการแข่งขัน

 1. การแข่งขันค้นหา อุปกรณ์ FOX ใช้เวลาทั้งสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง 20 นาทีนับตั้งแต่เวลาปล่อยตัวของแต่ละทีม จนกระทั่งรายงานตัวที่จุดที่กำหนด
 2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีสมาชิกร่วมทีมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่มีใบอนุญาตอย่างน้อย 1 คน
 3. สมาชิกในแต่ละทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องเดินทางไปด้วยกันและทำการค้นหา อุปกรณ์ FOX ในตำแหน่งเดียวกันเสมอ ห้ามแยกจากกันโดยเด็ดขาดจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ จากการแข่งขันทันที
 4. การแข่งขันค้นหา อุปกรณ์ FOX ต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้นห้ามใช้พาหนะใดๆ ทั้งสิ้น
 5. 5.การแข่งขันผู้แข่งขันสามารถเลือกใช้วิทยุและสายอากาศชนิดใดก็ได้เท่าที่สามารถนำไปใช้แข่งขันได้ด้วยตนเอง
 6. ห้ามใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น Doppler ,RDF plotting software ฯลฯ นอกจาก Antenna Tuner
 7. ระหว่างการแข่งขัน ห้ามผู้แข่งขันออกอากาศเด็ดขาด ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
 8. อุปกรณ์ FOX จะถูกกำหนดให้วางห่างจากเส้นทางสัญจรปกติต่างๆ ทุกชนิดเป็นระยะทางไม่เกิน 100 เมตร
 9. อุปกรณ์ FOX จะส่งออกอากาศเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยหมุนเวียนสลับกันไปตามหมายเลขที่กำหนด
 10. เมื่อผู้แข่งขันค้นหา Fox ห้ามจับต้องอุปกรณ์ Fox และสายอากาศ อย่างเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆในแต่ละจุดที่พบ ธงสีส้มขาวให้นำอุปกรณ์ทำสัญลักษณ์ ทำสัญลักษณ์บนบัตรบันทึกคะแนนเท่านั้น แล้วรีบค้นหาในจุดต่อไป
 11. ห้ามผู้แข่งขันพูดคุย หรือสื่อสารด้วยวิธีใดวิธีวิธีหนึ่งกับผู้แข่งขันทีมอื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนกรรมการจะทำการตัดคะแนน ตามที่กำหนดไว้
 12. ต้องเคารพสิทธิ์ของเจ้าของพื้นที่ที่จะผ่าน ไม่ทิ้งเศษขยะใดๆ ไม่ทำลายสภาพธรรมชาติในเส้นทางที่ผ่านและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการ อย่างเคร่งครัด
 13. หากผู้เข้าแข่งขันนำขวดน้ำที่แจกให้ตอนปล่อยตัว กลับมาคืนยังกรรมการ ณ จุดสิ้นสุดจะได้รับคะแนนพิเศษ
 14. ผู้เข้าแข่งขันทีมใด ที่สามารถหา Fox ได้มากที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะหากไม่ทำผิดกติกาใด

 

Cr.ข้อความจากHS8AN,ขอบคุณภาพจากE27CBYด้วยครับ
#ARDF2018THAILAND
#ARDF
#Foxhunthing
#AMATEUR_Radio_Thailand
#เอาย่านUของหนูคืนมา

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s